Formøte

07.09.2020, Åsane kulturhus, Klubben

Tilstede

Roald Heggernes, Berit Dagny Gjerstad, Helene Fure, Morten Sageidet, Rune Stige Olsen, Georgie White, Aleksandra Armatynska, Aida Rokolj, Marie Fossen.

Kommentarer og innspill

Roald:

Fin tanke, bra å involvere folk. Men til slutt er det politikerne som bestemmer. Vi har mye erfaringer her i Åsane med planer som ikke blir noe av. Vi i kulturen har jobbet mye med å skape trivsel, å få inn andre ting enn kjøpesentre her. Da var det en plan som ble gravlagt i 2013, private utbyggere som ikke ble med lengre. Mange vil si at det har vært en planløst utvikling in Åsane de siste årene.

Berit:

C-tomten. Hvis den kunne bli satt av, som en start, så hadde det gjort mye.

Rune:

Vi i Åsane Hagelag er opptatt av å gjøre Åsane grønnere og mer dyrkbart. I den forbindelse er C-tomten særlig relevant.

Aida:

Lab inspirert av hvordan kulturhuset ble til. Åsane kulturråd sin måte å jobbe på her: få med beslutningstakere tidlig i prosessen.

Morten om Strategisk planprogram for Åsane:

Prosjektleder for den «nye» planen: Strategisk planprogram Åsane: en sentrumsplan. Enig i mye av det Roald sier: har vært vanskelig å få grep om den overordnede planen. Mye private planer. Men oppmuntrende nå: Byrådet kom med en bestilling til Plan- og bygningsetaten. Etter å ha tenkt litt på dette kom vi frem til at vi trenger en plan.

Poenget med å bruke strategisk planprogram er at det lar oss gjøre det raskt, samtidig som vi kan sette nettopp disse verdiene i sentrum—barn og unge, grønt.

Mye felles mellom kommunens arbeid og det Fremtenkt legger opp til.

Gåbyen Bergen, naturmangfold, barn og unges interesser.

Har begynt: innbyggerdialog. Fått mange gode svar: ca 150. Skal også få innspill fra elever ved Blokkhaugen skole.

For to uker siden klarte kommunen å kjøpe de siste 20% av C-tomten. Den er nå tilgjengelig for å gjøre gode ting! Politisk har man satt ned foten for stadige forsøk på å bygge ut for profitt.

Altså: en helhetlig plan som legger vekt på de kvalitetene som mangler i dag:

Forklaring: C-tomten: det grønne arealet på andre siden av E39 fra der vi er nå. Stor tomt.

Marie:

Den nye bybaneforslaget tar noe av golfbanen: flott grønt område fra 1937. Hva med det?

Morten:

Vet ikke, har ikke direkte med Bybanen å gjøre.

Roald:

Veldig viktig at den prosessen Fremtenkt prøver å få til her samordnes godt med det Plan- og bygningsetaten driver med. Vi i kulturrådet hadde tenkt å sette fokus på denne planen i høst, men når vi fikk høre om dere satte vi det litt på vent for å se hva dere ville få til.

Ragnhild:

Enig, det er svært gode muligheter for bredt samarbeid her!

Berit:

Kjør på! Dette får vi til.

Georgia:

Er det noen yngre folk som er med på dette i prosjektgruppen i kommunen? Viktig med ungdom.

Morten:

Jeg er eldst! Aldersfordelingen er mellom 30 og 45. Både kortsiktig og langsiktig perspektiv her.

Roald:

Fremtenkt har stor mulighet til å gå ut til ungdom, i skolen, og involvere ungdom i dette prosjektet. Her på Åsane VGS for eksempel.

Fremtenkt:

Ja, her kan vi bruke Fremtidsverkstedet som metode: Kritikk, Utopi, Virkeliggjøring. Innholdet kan varieres ut fra tema.

Roald:

Åsane er langt mer enn sentrale deler av Åsane. Hylkje: mange andre problemstillinger enn de vi har snakket om her i dag. Vei for eksempel: sikkerhet. Kulturminner i konflikt med vei. Historielaget. Almåsgårdene. Altså: Åsane stort tenkt involvere mange ulike hensyn.

Berit:

Bør kanskje konsentrere oss om det området som er dekket av SPP: sentrum.

Mari:

Samme med Eidsvåg og Eidsvågneset som med Hylkje. På sidelinjen, blir ikke tatt hensyn til.

Berit:

Likevel: Viktig å begynne et sted!

Aida:

Viktig å skape fellesskap: la oss bli enige om hva vi skal være enige om. Flere som føler ta de ikke blir hørt. Viktig: helt fra starten av: spørre: er det dette vi vil? Hva er bra om vi begynner med sentrum? Hva har for eksempel C-tomten å si for Hylkje?

Også: skal bruke digitale løsninger som åpner for at man kan delta og si sin mening uten å være tilstede på verkstedet.

Georgia:

En mulig ting som binder sammen de ulike delene av Åsane med Åsane sentrum er transport: hvordan få folk lettere inn? Det er ikke egentlig langt noe sted i Åsane, men av og til er det kronglete—altså i forbindelse med å begynne i sentrum.

Morten:

Fra et planleggerperspektiv: Hvor er det tilrettelagt? Det finnes mange gode kvaliteter rundt i Åsane, men hva med sentralt i bydelen? Der er det noen åpenbare mangler i forhold til tilrettelegging for barn og unge i den sentrale delen. Mange som savner grønne kvaliteter i sentrum av Åsane.

Plangrense SPP
Plangrense SPP.

Ragnhild:

Høres ut som vi bør sette samme ramme for det første verkstedet som planprogrammet: sentrum av Åsane?

Roald:

Det er i alle fall veldig viktig å bestemme seg, kan ikke si "Åsane fremtid" og så mene sentrum! Her er det viktig å være bevisst en utfordring: hvordan du kommuniserer. Hvis man ønsker å ha med alle er det viktig å få frem at dette er trinn 1, starten på noe.

Aida:

Ja, trinnvis, men kan være en idé å beholde det brede perspektivet: kanskje dukker det opp noe som man ikke har tenkt på enda, muligheter utenfor sentrum. Beholde det brede, utopiske perspektivet i starten, så kan man sikte seg inn på mer snevre ting etterhvert.

Roald:

Ja, hvis du vil ha med hele bydelen er det et poeng å gjøre noe i første omgang som gjør at alle føler seg inkludert! Så kan man snevre inn etterhvert.

Sveinung:

Ja, og også rom for begge deler i verkstedet.

Berit:

Viktig at det ikke blir litt her og litt der: hvis det skal bli noe av det (fra kommunens side) så bør det være fokusert.

Ragnhild:

Men også et poeng at folk oppdager hverandre, finner sammen om interesser. Fordel da om man starter bredt.

Roald:

Den informasjonen vi fikk om strategiplanen i dag er viktig. Viktig at denne planen og den prosessen blir kommunisert tydelig. I neste omgang: de som er mest interessert i å være med å påvirke denne planen blir gjort oppmerksom på muligheten gjennom dette prosjektet. Samle interessen for sentrum tidlig!

Berit:

Enig. Bra sted å starte!

Roald:

Hvor bredt tenker dere egentlig? Bærekraft og grønt. Viktig. Men hvor bredt? Like bredt som SPP?

Sveinung:

Ja, absolutt: rom og rammer for alt alt det som betyr noe—for dere og andre—kan få være med å bestemme hvordan ting blir.

Berit:

Har troen!

Ragnhild:

Vi håper dere vil komme på fremtidsverkstedet den 30!

Og også invitere andre til å være med i prosessen—vi er åpne for alle former for samarbeid.