en rekke tråder kommer sammen og danner et menneskehode

Fremtiden er et verktøy. Fremtenkt lærer deg å bruke det.

Fremtiden er et verktøy for innovasjon, samarbeid, undervisning og involvering.

Fremtenkt lærer deg å utforske, utfordre og utvide hvordan du forstår fremtiden og hvilke muligheter du ser for å skape et godt, grønt samfunn.

Vi tilbyr verksteder, arrangerer kurs og holder foredrag for næringsliv, forvaltning, utdanning og frivilligheten.

Ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn og Facebook.

Nyheter

Empower Her

Fremtenkt deltar i samarbeidsprosjektet Empower Her, ledet av den polske tenketanken CASE.

Målet med prosjektet er å kompetansebygging for fremtidens kvinnelige ledere fra Belarus, Ukraina og Polen.

Deltakerne får opplæring i bærekraftsledelse, og Fremtenkt bidrar med trening i Futures Literacy / fremtidskyndighet.

Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Logo Nordisk Ministerråd

Tidligere

Highsofts fremtider

18-19.10 gjennomførte Fremtenkt et verksted for ledergruppen i Highsoft AS.

Highsoft står bak Highcharts, en globalt markedsledende løsning for visualisering av alle typer data.

Vi var for anledningen samlet på historiske Kviknes Hotel i Balestrand, en kort båttur fra Highsofts hovedkvarter i Vik i Sogn.

Over to halve dager utforsket, utfordret og utvidet vi hvordan Highsoft ser for seg mulige fremtider for bedriften.

[V]i øvde oss på lage fremtidsscenarier. Det er vanskelig. Heldigvis hadde vi svært god hjelp av Fremtenkt som guidet oss. [Nå har vi] fått kunnskap om hvordan vi kan planlegge enda lenger fremover - både for det forventede og uventede.
—Torstein Skage, Styreleder i Highsoft (LinkedIn)

Interessert i et Fremtenkt-verksted på din arbeidsplass? Ta kontakt på post@fremtenkt.no eller LinkedIn.

Sosiologi + fremtidstenkning = økt sosial bærekraft?

Det skal vi finne ut av sammen med Sosiologisk institutt ved UiB!

Mandag 25. september tester vi ut en undervisningsmetode basert på Futures Literacy Laboratory (UNESCO) og Fremtidsverksted (Jungk).

Vi har fått med oss en gruppe engasjerte studenter til toppen av Ulriken. Sammen skal vi skue utover landskapet for å se etter muligheter for hvordan samfunnet vårt kan bli mer sosialt bærekraftig.

Piloten er første trinn i utviklingen av et nytt emne i sosial bærekraft. Målet med emnet er å koblet studenter, forskere og eksterne aktører i en kritisk og kreativ undersøkelse av hva sosial bærekraft egentlig er, og diskusjon og idéutvikling til hvordan dagens institusjoner og ordninger kan rigges for å skape et sosialt bærekraftig samfunn.

Interessert i å vite mer om prosjektet eller bidra til neste trinn? Ta kontakt med Fremtenkt på post@fremtenkt.no eller Sosiologisk institutt på post@sos.uib.no.

En scene for radikal innovasjon

Hvilken rolle spiller forestillingsevnen i møte med store samfunnsutfordringer?

Det er spørsmålet vi i Fremtenkt skal ta for oss i vårt bidrag til konferansen "En scene for radikal innovasjon" på Det Norske Teatret 14. september.

Det er KS' Partnerskap for radikal innovasjon (PRI) som står bak konferansen, som har undertittel "når det løsner i møte med de store samfunnsutfordringene".

Fremtenkt har gjennomført et første verksted sammen med KS PRI basert på metoden Futures Literacy Laboratory, der vi tok for oss de to overordnede temaene som PRI jobber med: demografiske endringer og ungt utenforskap. Vi ser frem til å fortelle mer om dette, og om hvordan forestillingsevnen kan hjelpe oss i møte med store samfunnsutfordringer.

I tillegg til oss får deltakerne møte blant annet Arvinn E. Gadgil, FN, Gro Herheim, Larvik kommune, Andre Støylen, Sparebankstiftelsen DNB, Emma Jensen Stenseth, Barne- og familiedepartementet, Gunnar Bovim, Forskningsrådet, Anders Folmer Buhelt, Akademiet for Social Innovasjon, Kirsten Viga Skretting, KS, Kristin Weidemann Wieland, KS, Gunn Marit Helgesen, KS, Monica Fossnes Petersson, KS,Morten Wolden, Trondheim kommune og Strategisk råd, Ingebjørg Harto, LUP og mange flere.

🗓Når: 14. september fra 13.00 – 18.00
📍Hvor: Det Norske Teateret, Oslo
👋Hvem: Alle som er interessert

Les mer og meld deg på hos KS

Futures Literacy på Arendalsuka

Arendal kommune fyller 300 år, og står overfor et nytt, grønt industrieventyr. Hvordan kan design, arkitektur og fremtidskyndighet hjelpe oss å planlegge for fremtiden?

Sammen med DOGA og Arendal kommune arrangerer Fremtenkt et seminar og verksted torsdag under årets Arendalsuka.

DOGA har i løpet av våren 2023 utarbeidet framsynsvisjoner for 2040 og pekt på hvilken rolle design og arkitektur kan ha for å nå dem.

Vi i Fremtenkt inviterer deltakerne til å utforske disse temaene ved hjelp av metoden Futures Literacy Laboratory og spørsmål som:

Hva ønsker vi at design og arkitektur skal bidra med i utviklingen av Arendal Øst? Hva er det sannsynlig at vi kan få til? Og hvordan kan arkitektur og design bidra i en fremtid som er radikalt annerledes enn det vi ser for oss i dag?

🗓Når: 17 august fra 14.00 – 15.30
📍Hvor: Kulturkammeret
👋Hvem: Alle som er interessert

Les mer på nettsidene til Arendalsuka.

Med fremtider mot fremtiden

I Morgenbladet 19. mai går Dag Mostuen Grytli i rette med teknologideterministene i Silicon Valley som på én og samme tid sier at Kunstig Intelligens er uunngåelig, at den kan ødelegge verden, og at vi må skynde oss å lage den. 🤖💥🌎

Grytli gjør rett i å rette søkelyset mot denne paradoksale livsanskuelsen, men alternativet han presenterer — mer vekt på skadene teknologien forvolder her og nå, mindre på hypotetiske fremtidsscenarier — er for svak medisin.

Mye av kraften i fremtidsfortellingene fra Silicon Valley ligger nettopp i at de er fortellinger om fremtiden. Den eneste effektive måten å møte disse fortellingene på er å lage alternative fremtidsbilder som vi heller kan styre etter.

Les hvorfor og hvordan i blogginnlegget her:

Med fremtider mot fremtiden – Fremtenkt Blogg

Nå også på trykk i Morgenbladet.

Fremtenkt på Christiekonferansen

Fremtenkt stilte ut på Christiekonferansen 2023.

Fremtenkt fortalte om Futures Literacy og inviterte deltakerne med på å lage bilder av Kunnskapsbyen Bergen 2050.

Les mer her.

FLL om sirkulær verdikjede for havbruk

I samarbeid med VIS ledet Fremtenkt mandag 20.03 et Futures Literacy Laboratory om hvordan en sirkulær verdikjede for havbruk ser ut i 2050.

Deltakerne var blant annet gründerbedrifter i Future Ocean Incubator.

Les mer på LinkedIn

Hvordan ser offentlige helsetjenester ut i 2050?

Torsdag 15.12 var Fremtenkt invitert til Strategisk IKT Helse Vest for å fortelle om fremtidskyndighet og demonstrere metoden Futures Literacy Laboratory.

Etter en kort innføring i hva som ligger i UNESCOs begrep om Futures Literacy – fremtidskyndighet på norsk – tok vi deltakerne gjennom en lynversjon av et FLL ut fra temaet Offentlig helsetjenester i 2050.

Selv om vi bare hadde 15 minutter på demonstrasjonen, kom deltakerne opp med en rekke tankevekkende innspill til hva de ønsker seg, hva de tror er sannsynlig, og hvordan offentlige helsetjenester ser ut i 2050 i et tenkt motscenario som utfordrer antagelsene våre om fremtiden.

Den beste tilbakemeldingen: «Jeg vil gjerne bli mer fremtidskyndig!»

Er du nysgjerrig på hva fremtidskyndighet er og hvordan du kan øve opp denne essensielle ferdigheten?

Les mer om Futures Literacy her, ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn.

Fremtenkt på Arendalsuka

Fremtenkt avholdt et hybrid Fremtidsverksted/Futures Literacy Laboratory sammen med Med Hjerte For Arendal, der vi spurte:

Hvordan kombinerer vi fagekspertenes formelle kompetanse med den uformelle hverdagsekspertisen til innbyggere og andre?

Samfunnsutvikling i dag krever avansert vitenskapelig og teknisk kompetanse. Da er det lett å tenke at fagekspertene vet best, og tilsidesette den ekspertisen som innbyggere og andre besitter i kraft av sine hverdagserfaringer. Hvordan kan vi bringe sammen og oversette mellom disse to formene for ekspertise for å gi en bedre, mer demokratisk samfunnsutvikling?

Dette verkstedet var også første gang vi kombinerer elementer fra Robert Jungk sitt opprinnelige Fremtidsverksted med den UNESCO-utviklede metoden Futures Literacy Laboratory (FLL). Målet er å koble det hverdagsnære aspektet av Fremtidsverkstedet med den kritiske fremtidstenkningen i FLL, for på den måten både å komme frem til nyttige innsikter i temaet, og øve opp fremtidskyndighet.

Les mer på nettsidene til Arendalsuka.

Takk til alle som var med!

Erfaringer med bruk av fremtiden i samfunnsinnovasjon

Den 10. mai snakket Fremtenkt på SPARK Social Innovation Educational Forum om våre erfaringer med bruk av fremtiden for å fremme samfunnsinnovasjon, og om hvordan universiteter og høyskoler kan bidra til at kunnskap, ideer og engasjement blant studenter, stipendiater og fast ansatte innenfor humaniora (og samfunnsvitenskap) i større grad enn i dag kommer samfunnet til gode.

Les mer her.

Fremtidskyndighet som nøkkel til mer engasjerte ansatte og mer innovative bedrifter

Kun 17 prosent av norske ansatte er engasjert i arbeidet sitt. Det kan vi gjøre noe med. I en artikkel i nyeste nummer av Forskningspolitikk foreslår Fremtenkt å ta i bruk metoder fra fremtidsstudier for å gjenoppdage arbeidsplassen som en arena for å skape positive forandringer i samfunnet.

Artikkelen og resten av nummeret kan leses i sin helhet her.


← tilbake

Prosjekter

Et fremtenkt næringsliv

Vi trenger mange og radikalt nye ideer og innovasjoner hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet. Det kommer til å komme utfordringer og kriser vi ikke har sett maken til, og uten de riktige ferdighetene vil vi ikke være rustet til å klare omstillingen.

Som svar på dette vil Fremtenkt gi bedrifter trening i det UNESCO kaller Futures Literacy for å fremme nye ideer til økt bærekraft og øve opp ferdighetene som skal til for å forme utviklingen og tilpasse seg det uventede som oppstår underveis.Futures Literacy handler om å bruke fremtiden for å oppdage nye muligheter i nåtiden. Les mer her.

Fremtenkt Akademia

Vi tror det er store muligheter for at mer av kunnskapen og engasjementet ved universiteter og høyskoler kan komme samfunnet til gode.

Derfor har vi etablert et samarbeid med Sosiologisk institutt ved UiB om å prøve ut en fremtidsmetode som kan anvendes i undervisning.Metoden vi har utviklet kombinerer blant annet elementer fra Futures Literacy Laboratory (UNESCO) og Fremtidsverkstedet (Jungk).

Målet med pilotprosjektet er å utvikle et nytt kurs der studenter, forskere og eksterne aktører kan samarbeide om å utforske hva sosial bærekraft betyr, og gi studenter trening i å omsette kunnskapen sin i nye ideer til sosial bærekraft.

Bærekraftig byutvikling

For å lykkes med omstillingen til et bærekraftig samfunn, må alle som er berørt av utviklingen gis anledning til å være med på å utforme den.

Dette gjelder særlig i utviklingen av bærekraftige byer og steder, hvor tiltakene som skal til for å få ned utslipp og øke livskvalitet griper rett inn i hverdagen vår.

I 2020 etablerte Fremtenkt, i dialog med Bergen kommune, et prosjekt for å styrke lokaldemokratiet ved å utvikle nye former for borgermedvirkning.

Les mer om Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider her.

Tverrfaglig undervisning

De nye læreplanene gir rammer for virkelig tverrfaglig undervisning i skolen ut fra temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

For få til dette i praksis er det behov for nye undervisningsformer som overskrider tradisjonelle faggrenser.

Sammen med Fyllingsdalen vgs har Fremtenkt utviklet et kurs som gir lærere trening i å lage tverrfaglige undervisningsopplegg inspirert av den kraftfulle metoden fremtidsverksted og kreative øvelser fra fremtidsforskning.

Fremtenkt Ungdom: kurs for lærere

Internasjonale samarbeid

Empower Her

Fremtenkt deltar i samarbeidsprosjektet Empower Her, ledet av den polske tenketanken CASE.

Målet med prosjektet er å kompetansebygging for fremtidens kvinnelige ledere fra Belarus, Ukraina og Polen.

Deltakerne får opplæring i bærekraftsledelse, og Fremtenkt bidrar med trening i Futures Literacy / fremtidskyndighet.

Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Logo Nordisk Ministerråd

CoLaYoCha

Fremtenkt deltar i samarbeidsprosjektet CoLaYoCha: Co-creation Lab for Young Changemakers, ledet av det østerrikske forskningssenteret ifz.

Målet med prosjektet er at elever i Bergen og Salzburg sammen og hver for seg skal utforske bærekraftsutfordringer i sine lokalmiljø, utvikle ideer til hva de selv kan gjøre med disse utfordringene, og prøve å implementere disse løsningene i praksis.

Prosjektet er finansiert av EU Erasmus+.

Logo CoLaYoCha
Delfinansiert av EU

Om

Fremtenkt er et ideelt AS med base i Bergen. Vi lærer deg å bruke fremtiden for å se nye muligheter i nåtiden.

Vår fremtidsmetode lar deg utforske hvordan du ser for deg fremtiden, utfordre antagelser du tar for gitt og utvide hva du ser av muligheter.

Enten du jobber med ny strategi, vil trekke veksel på dine medarbeideres kollektive intelligens, eller skal få til et samarbeidsprosjekt på tvers, gjør vår metode deg mer kreativ i problemløsning og mer robust i møte med det uventede.

Hvorfor Fremtenkt?

Omstillingen til et bærekraftig samfunn vil innebære store endringer og berøre alle sider av alles liv.

Fremtenkt arbeider ut fra tanken om at disse endringene også åpner for å lage et samfunn som er langt bedre å leve i.

For å komme dit trenger vi nye, bærekraftige løsninger på en rekke problemer vi står overfor i dag.

For å få frem de beste løsningene og gi dem demokratisk legitimitet må flest mulig engasjeres i dette arbeidet.

Det må gjøres på en måte som myndiggjør, demokratiserer og fremmer livskvalitet. Alle må bli hørt, og alle må få komme til orde.

Klarer vi det er vi allerede på god vei mot et bedre samfunn.

Hvem er Fremtenkt?

Fremtenkt er Ragnhild Nabben og Sveinung Sundfør Sivertsen.

portrett av Ragnhild Nabben

Ragnhild har MA i litteraturvitenskap fra NTNU og Sorbonne, og hun har studert ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Nå er hun medgründer og daglig leder i Fremtenkt.
ragnhild@fremtenkt.no

portrett av Sveinung Sundfør Sivertsen

Sveinung har PhD i filosofi. Han disputerte ved Universitetet i Bergen i 2019, og vant Mark Blaug Prize in Philosophy and Economics i 2018/2019. Sveinung har også BA i kjemi. Nå er han medgründer og filosof i Fremtenkt.
sveinung@fremtenkt.no

Futures Literacy handler om å bruke fremtiden for å oppdage nye muligheter i nåtiden.

Dette er en egenskap UNESCO, EU og internasjonale innovasjonsmiljøer anser som avgjørende for å navigere en stadig mer usikker verdenssituasjon og lykkes med det grønne skiftet:

Futures Literacy has become an essential skill in the context of the unprecedented crises we are confronting, and where we come to realise that the future of humankind will depend on the kind of decisions we take today. Using Foresight and Futures Literacy, we can question the current way we understand the world, move out from our comfort zone and expand our imagination.

Begrepet Futures Literacy – fremtidskyndighet – er utviklet av UNESCO.

Å være fremtidskyndig betyr å forstå hvordan bilder av fremtiden former oppfatninger av nåtiden, og å kunne bruke alternative fremtidsbilder som speil eller prismer for å oppdage andre aspekter av det som skjer rundt oss i dag. «Fremtiden» finnes ikke, men alle har forestillinger om hvordan den kan komme til å bli. Disse forestillingene former hvordan vi oppfatter nåtiden: De retter oppmerksomheten vår mot visse utviklingstrekk og handlingsmuligheter, og bort fra andre. Ved å sette ord på disse forestillingene kan vi bli klar over hvordan bildene vi har av fremtiden lager rammer for forståelsen vår. Hva tar vi for gitt når vi tenker på fremtiden? Og hva skjer hvis vi endrer disse antagelsene? Ved å endre våre antagelser om fremtiden kan vi lage nye forståelsesrammer, rammer som i sin tur kan la oss oppdage andre utviklingstrekk og muligheter for handling – altså kilder til innovasjon. Slik kan vi gradvis øve opp Futures Literacy – fremtidskyndighet.

UNESCO kaller fremtidskyndighet en essensiell ferdighet, og sidestiller det med for eksempel digitale ferdigheter. EU og andre fremhever fremtidskyndighet som viktig for å styrke demokratisk medborgerskap Politisk deltakelse handler om å bidra til å stake ut en kurs for fremtiden, både de kommende årene og på lengre sikt. Futures Literacy er en viktig egenskap i så måte, både for å øve opp evnen til å være kritisk til andres fremtidsbilder, og for å være i stand til å lage slik bilder selv. Les mer i EU-rapporten The Future of Government 2030+ og for å fremme radikal innovasjon for bærekraftig utvikling. "Based on our experiences in FLxDeep 2020, we see great potential for futures literacy to enable innovators to use futures to innovate the present with greater resilience, creativity, and effectiveness." – Demystifying futures literacy, a key skill for climate innovation

Begrepet begynner også å få fotfeste i Norge, hvor Futures Literacy blant annet nevnes i stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. "Å se fremover er en praksis som fremmer innovasjon. OECD argumenterer for at de som vil lykkes med innovasjon i offentlig sektor klarer å se for seg og handle utfra diskusjoner og vurderinger om fremtiden. Å utvide hvorfor og hvordan man forstår fremtiden gir flere valg. Åpenhet og bredt samarbeid er avgjørende for gode fremsynsprosesser [...] Futures Literacy er en fremtidsmetode som blant annet UNESCO benytter. Å være future literate innebærer å møte fremtiden mer forberedt, og dermed ta en mer langsiktig og strategisk tilnærming. – En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse

Fremtenkt har lært metoden Futures Literacy Laboratory av UNESCO, og tilbyr tilpassede opplegg som både gir deg trening i Futures Literacy og nye ideer til innovasjon for økt bærekraft.

Du kan lese mer om Futures Literacy og forskningen bak i den fritt tilgjengelige boken Transforming the Future: Anticipation in the 21st Century.

← tilbake til Om

Metoder

Fremtenkt benytter flere ulike metoder og verktøy når vi designer prosesser og fasiliterer verksteder.

To av de mest brukte metodene våre er fremtidsverkstedet og Futures Literacy Laboratory.

Fremtidsverkstedet er en metode for, som opphavsmannen Robert Jungk formulerte det, å vekke forestillingsevnen som motkraft mot resignasjon.

Arbeidet i verkstedet følger enkle, demokratiske regler, og oppretter slik et selvstyre i miniatyr, der deltakerne selv bestemmer innholdet.

Fremtidsverksteder har tre faser:

 1. Kritikk
  Hva er galt eller fungerer ikke slik det er i dag?
 2. Utopi
  Hvordan skulle du ønske at det var?
 3. Virkeliggjøring
  Hva kan du eller dere gjøre for å minske avstanden mellom hvordan det er og hvordan det burde være?

Hver av disse produserer et distinkt resultat:

 1. Ufiltrert kritikk
  av dagens situasjon.
 2. Fantasifulle bilder
  av hvor bra det kan bli.
 3. Realistiske planer
  for hvordan du skal realisere visjonene. Fra mandag av.

Verkstedene gir også praktisk trening i aktivt medborgerskap, og bidrar til å skape en mer fremtidskyndig befolkning som kan samarbeide om det grønne skiftet.

Futures Literacy Laboratory (FLL) er en metode utviklet av Riel Miller (UNESCO).

Metoden handler om å utfordre vanetenkning og utvide spekteret av muligheter man er oppmerksom på i nåtiden.

Samtidig får man trening i det UNESCO kaller Futures Literacy eller fremtidskyndighet: den kritiske evnen til å forstå hvordan bilder av fremtiden former vår oppfatning av nåtiden, og kompetansen til å lage alternative fremtidsbilder som et verktøy for å utforske muligheter.

Et typisk FLL består av tre faser:

 1. Utforske: Deltakerne blir bedt om å sette ord på hvordan de ser for seg emnet for verkstedet på et gitt tidspunkt i fremtiden, med vekt på hva man ønsker seg og hva man tror er realistisk.
 2. Utfordre: Deltakerne blir presentert for en beskrivelse av en mulig fremtid som utfordrer noen av deres grunnleggende antagelser om hvordan fremtiden kommer til å bli (et "motscenario").
 3. Utvide: Deltakerne bruker resultatene fra de to foregående fasene til å tenke over hvordan ulike fremtidsbilder former hvordan de oppfatter temaet for verkstedet, med vekt på å identifisere nye muligheter for handling.

Verkstedet kan eventuelt inkludere en fjerde fase eller etterarbeid der man lager strategier eller planer ut fra resultatene som har kommet frem i verkstedet:

 1. Konkretisere: Deltakerne identifiserer noen særlig viktige innsikter og planlegger hvordan disse skal følges opp i det videre arbeidet.

En avgjørende del av Fremtenkts arbeid når vi designer og fasiliterer verksteder basert på FLL, er utformingen av et "motscenario" som utfordrer deltakernes antagelser om fremtiden.

Motscenariet er en beskrivelse av en tenkt, mulig fremtid som hverken er ønskelig eller sannsynlig, men der noe av det vi vanligvis tar for gitt når vi tenker på fremtiden er tatt ut eller endret.

Dette gir deg trening i å lage nye antagelser om hvordan det du er opptatt av vil se ut i fremtiden, også hvis fremtiden blir radikalt annerledes enn vi tror.

Sagt med en velkjent metafor: utforske handler om å finne veggene i boksen vi tenker innenfor når vi vanligvis tenker på fremtiden, utfordre gir deg en kunstig boks å tenke innenfor på siden av dette, og utvide bruker erfaringene fra disse to fasene til, ja, å utvide boksen du tenker innenfor.

← tilbake til Om

Fremtenkt tilbyr tilpassede opplegg…

For næringslivet:

Konklusjonen min e at ej vil anbefale dinne metodikken på det varmaste. Kanskje spesielt viss en site fast på forretningsmodellen. Du kjeme garantert inn på tanka du ellers aldri hadde tenkt, og det e sunt både for dej sjøl, for haudet ditt og ka enn du drive med i livet. Woop!

For akademia:

Perfectly thought through program, using creativity and co-creation processes in an entertaining and very encouraging way, with perfect timing, perfect communication and leading to great results.

Deltaker, Futures of Aging

For borgermedvirkning:

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

For undervisning:

Tidligere erfaring med tverrfaglig prosjektarbeid viser at en god struktur har alt å si. Det gir fremtidsverkstedet oss.

Monica Langeland, Fyllingsdalen vgs

For videreutdanning:

Dette er første gang jeg går fra et kurs og allerede gleder meg til neste gang!

Lærer, Fyllingsdalen vgs

Ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn og Facebook.

404

Denne siden finnes ikke (lengre).

← tilbake til forsiden