en rekke tråder kommer sammen og danner et menneskehode

Fremtenkt bruker forskningsbaserte fremtidsmetoder for å fremskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Vi leder prosesser, arrangerer kurs og holder foredrag som gir deg ideer til økt bærekraft og trening i Futures Literacy.Futures Literacy (UNESCO) handler om å bruke fremtiden for å oppdage nye muligheter i nåtiden. Les mer her.

Ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn og Facebook.

Med fremtider mot fremtiden

I Morgenbladet 19. mai går Dag Mostuen Grytli i rette med teknologideterministene i Silicon Valley som på én og samme tid sier at Kunstig Intelligens er uunngåelig, at den kan ødelegge verden, og at vi må skynde oss å lage den. 🤖💥🌎

Grytli gjør rett i å rette søkelyset mot denne paradoksale livsanskuelsen, men alternativet han presenterer — mer vekt på skadene teknologien forvolder her og nå, mindre på hypotetiske fremtidsscenarier — er for svak medisin.

Mye av kraften i fremtidsfortellingene fra Silicon Valley ligger nettopp i at de er fortellinger om fremtiden. Den eneste effektive måten å møte disse fortellingene på er å lage alternative fremtidsbilder som vi heller kan styre etter.

Les hvorfor og hvordan i blogginnlegget her:

Med fremtider mot fremtiden – Fremtenkt Blogg

Nå også på trykk i Morgenbladet.

Fremtenkt på Christiekonferansen

Fremtenkt stilte ut på Christiekonferansen 2023.

Fremtenkt fortalte om Futures Literacy og inviterte deltakerne med på å lage bilder av Kunnskapsbyen Bergen 2050.

Les mer her.

FLL om sirkulær verdikjede for havbruk

I samarbeid med VIS ledet Fremtenkt mandag 20.03 et Futures Literacy Laboratory om hvordan en sirkulær verdikjede for havbruk ser ut i 2050.

Deltakerne var blant annet gründerbedrifter i Future Ocean Incubator.

Les mer på LinkedIn

Hvordan ser offentlige helsetjenester ut i 2050?

Torsdag 15.12 var Fremtenkt invitert til Strategisk IKT Helse Vest for å fortelle om fremtidskyndighet og demonstrere metoden Futures Literacy Laboratory.

Etter en kort innføring i hva som ligger i UNESCOs begrep om Futures Literacy – fremtidskyndighet på norsk – tok vi deltakerne gjennom en lynversjon av et FLL ut fra temaet Offentlig helsetjenester i 2050.

Selv om vi bare hadde 15 minutter på demonstrasjonen, kom deltakerne opp med en rekke tankevekkende innspill til hva de ønsker seg, hva de tror er sannsynlig, og hvordan offentlige helsetjenester ser ut i 2050 i et tenkt motscenario som utfordrer antagelsene våre om fremtiden.

Den beste tilbakemeldingen: «Jeg vil gjerne bli mer fremtidskyndig!»

Er du nysgjerrig på hva fremtidskyndighet er og hvordan du kan øve opp denne essensielle ferdigheten?

Les mer om Futures Literacy her, ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn.

Fremtenkt på Arendalsuka

Fremtenkt avholdt et hybrid Fremtidsverksted/Futures Literacy Laboratory sammen med Med Hjerte For Arendal, der vi spurte:

Hvordan kombinerer vi fagekspertenes formelle kompetanse med den uformelle hverdagsekspertisen til innbyggere og andre?

Samfunnsutvikling i dag krever avansert vitenskapelig og teknisk kompetanse. Da er det lett å tenke at fagekspertene vet best, og tilsidesette den ekspertisen som innbyggere og andre besitter i kraft av sine hverdagserfaringer. Hvordan kan vi bringe sammen og oversette mellom disse to formene for ekspertise for å gi en bedre, mer demokratisk samfunnsutvikling?

Dette verkstedet var også første gang vi kombinerer elementer fra Robert Jungk sitt opprinnelige Fremtidsverksted med den UNESCO-utviklede metoden Futures Literacy Laboratory (FLL). Målet er å koble det hverdagsnære aspektet av Fremtidsverkstedet med den kritiske fremtidstenkningen i FLL, for på den måten både å komme frem til nyttige innsikter i temaet, og øve opp fremtidskyndighet.

Les mer på nettsidene til Arendalsuka.

Takk til alle som var med!

Erfaringer med bruk av fremtiden i samfunnsinnovasjon

Den 10. mai snakket Fremtenkt på SPARK Social Innovation Educational Forum om våre erfaringer med bruk av fremtiden for å fremme samfunnsinnovasjon, og om hvordan universiteter og høyskoler kan bidra til at kunnskap, ideer og engasjement blant studenter, stipendiater og fast ansatte innenfor humaniora (og samfunnsvitenskap) i større grad enn i dag kommer samfunnet til gode.

Les mer her.

Fremtidskyndighet som nøkkel til mer engasjerte ansatte og mer innovative bedrifter

Kun 17 prosent av norske ansatte er engasjert i arbeidet sitt. Det kan vi gjøre noe med. I en artikkel i nyeste nummer av Forskningspolitikk foreslår Fremtenkt å ta i bruk metoder fra fremtidsstudier for å gjenoppdage arbeidsplassen som en arena for å skape positive forandringer i samfunnet.

Artikkelen og resten av nummeret kan leses i sin helhet her.

← tilbake

Fremtenkt arbeider for å engasjere flest mulig i å bli medskapere av en bærekraftig fremtid.

For å få til det leder vi prosesser, arrangerer kurs og holder foredrag for offentlige og private virksomheter.Er du interessert i å høre mer om hva vi kan tilby? Ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn.

I tillegg samarbeider vi med andre om prosjekter for å utvikle nye verktøy for læring og samskaping.

Under finner du et utvalg av prosjektene vi har satt i gang.

Fremtenkt Akademia

Vi tror det er store muligheter for at mer av kunnskapen og engasjementet ved universiteter og høyskoler kan komme samfunnet til gode.

Derfor har vi etablert et samarbeid med Sosiologisk institutt ved UiB om å prøve ut en fremtidsmetode som kan anvendes i undervisning.Metoden vi har utviklet kombinerer blant annet elementer fra Futures Literacy Laboratory (UNESCO) og Fremtidsverkstedet (Jungk).

Målet med pilotprosjektet er å utvikle et nytt kurs der studenter, forskere og eksterne aktører kan samarbeide om å utforske hva sosial bærekraft betyr, og gi studenter trening i å omsette kunnskapen sin i nye ideer til sosial bærekraft.

Et fremtenkt næringsliv

Vi trenger mange og radikalt nye ideer og innovasjoner hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet. Det kommer til å komme utfordringer og kriser vi ikke har sett maken til, og uten de riktige ferdighetene vil vi ikke være rustet til å klare omstillingen.

Som svar på dette vil Fremtenkt gi bedrifter trening i det UNESCO kaller Futures Literacy for å fremme nye ideer til økt bærekraft og øve opp ferdighetene som skal til for å forme utviklingen og tilpasse seg det uventede som oppstår underveis.Futures Literacy handler om å bruke fremtiden for å oppdage nye muligheter i nåtiden. Les mer her.

Bærekraftig byutvikling

For å lykkes med omstillingen til et bærekraftig samfunn, må alle som er berørt av utviklingen gis anledning til å være med på å utforme den.

Dette gjelder særlig i utviklingen av bærekraftige byer og steder, hvor tiltakene som skal til for å få ned utslipp og øke livskvalitet griper rett inn i hverdagen vår.

I 2020 etablerte Fremtenkt, i dialog med Bergen kommune, et prosjekt for å styrke lokaldemokratiet ved å utvikle nye former for borgermedvirkning.

Les mer om Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider her.

Tverrfaglig undervisning

De nye læreplanene gir rammer for virkelig tverrfaglig undervisning i skolen ut fra temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

For få til dette i praksis er det behov for nye undervisningsformer som overskrider tradisjonelle faggrenser.

Sammen med Fyllingsdalen vgs har Fremtenkt utviklet et kurs som gir lærere trening i å lage tverrfaglige undervisningsopplegg inspirert av den kraftfulle metoden fremtidsverksted og kreative øvelser fra fremtidsforskning.

Fremtenkt Ungdom: kurs for lærere

Fremtenkt er et ideelt AS med base i Bergen.

Vi bruker forskningsbaserte fremtidsmetoder for å fremskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Våre opplegg gir deg nye ideer til innovasjoner for økt bærekraft og trening i Futures Literacy.

Hvorfor Fremtenkt?

Omstillingen til et bærekraftig samfunn vil innebære store endringer og berøre alle sider av alles liv.

Fremtenkt arbeider ut fra tanken om at disse endringene også åpner for å lage et samfunn som er langt bedre å leve i.

For å komme dit trenger vi nye, bærekraftige løsninger på en rekke problemer vi står overfor i dag.

For å få frem de beste løsningene og gi dem demokratisk legitimitet må flest mulig engasjeres i dette arbeidet.

Det må gjøres på en måte som myndiggjør, demokratiserer og fremmer livskvalitet. Alle må bli hørt, og alle må få komme til orde.

Klarer vi det er vi allerede på god vei mot et bedre samfunn.

Hvem er Fremtenkt?

Fremtenkt er Ragnhild Nabben og Sveinung Sundfør Sivertsen.

Ragnhild har MA i litteraturvitenskap fra NTNU og Sorbonne, og hun har studert ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Nå er hun medgründer og daglig leder i Fremtenkt.
ragnhild@fremtenkt.no

Sveinung har PhD i filosofi. Han disputerte ved Universitetet i Bergen i 2019, og vant Mark Blaug Prize in Philosophy and Economics i 2018/2019. Sveinung har også BA i kjemi. Nå er han medgründer og filosof i Fremtenkt.
sveinung@fremtenkt.no

Futures Literacy handler om å bruke fremtiden for å oppdage nye muligheter i nåtiden.

Dette er en egenskap UNESCO, EU og internasjonale innovasjonsmiljøer anser som avgjørende for å navigere en stadig mer usikker verdenssituasjon og lykkes med det grønne skiftet:

Futures Literacy has become an essential skill in the context of the unprecedented crises we are confronting, and where we come to realise that the future of humankind will depend on the kind of decisions we take today. Using Foresight and Futures Literacy, we can question the current way we understand the world, move out from our comfort zone and expand our imagination.

Begrepet Futures Literacy – fremtidskyndighet – er utviklet av UNESCO.

Å være fremtidskyndig betyr å forstå hvordan bilder av fremtiden former oppfatninger av nåtiden, og å kunne bruke alternative fremtidsbilder som speil eller prismer for å oppdage andre aspekter av det som skjer rundt oss i dag. «Fremtiden» finnes ikke, men alle har forestillinger om hvordan den kan komme til å bli. Disse forestillingene former hvordan vi oppfatter nåtiden: De retter oppmerksomheten vår mot visse utviklingstrekk og handlingsmuligheter, og bort fra andre. Ved å sette ord på disse forestillingene kan vi bli klar over hvordan bildene vi har av fremtiden lager rammer for forståelsen vår. Hva tar vi for gitt når vi tenker på fremtiden? Og hva skjer hvis vi endrer disse antagelsene? Ved å endre våre antagelser om fremtiden kan vi lage nye forståelsesrammer, rammer som i sin tur kan la oss oppdage andre utviklingstrekk og muligheter for handling – altså kilder til innovasjon. Slik kan vi gradvis øve opp Futures Literacy – fremtidskyndighet.

UNESCO kaller fremtidskyndighet en essensiell ferdighet, og sidestiller det med for eksempel digitale ferdigheter. EU og andre fremhever fremtidskyndighet som viktig for å styrke demokratisk medborgerskap Politisk deltakelse handler om å bidra til å stake ut en kurs for fremtiden, både de kommende årene og på lengre sikt. Futures Literacy er en viktig egenskap i så måte, både for å øve opp evnen til å være kritisk til andres fremtidsbilder, og for å være i stand til å lage slik bilder selv. Les mer i EU-rapporten The Future of Government 2030+ og for å fremme radikal innovasjon for bærekraftig utvikling. "Based on our experiences in FLxDeep 2020, we see great potential for futures literacy to enable innovators to use futures to innovate the present with greater resilience, creativity, and effectiveness." – Demystifying futures literacy, a key skill for climate innovation

Begrepet begynner også å få fotfeste i Norge, hvor Futures Literacy blant annet nevnes i stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. "Å se fremover er en praksis som fremmer innovasjon. OECD argumenterer for at de som vil lykkes med innovasjon i offentlig sektor klarer å se for seg og handle utfra diskusjoner og vurderinger om fremtiden. Å utvide hvorfor og hvordan man forstår fremtiden gir flere valg. Åpenhet og bredt samarbeid er avgjørende for gode fremsynsprosesser [...] Futures Literacy er en fremtidsmetode som blant annet UNESCO benytter. Å være future literate innebærer å møte fremtiden mer forberedt, og dermed ta en mer langsiktig og strategisk tilnærming. – En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse

Fremtenkt har lært metoden Futures Literacy Laboratory av UNESCO, og tilbyr tilpassede opplegg som både gir deg trening i Futures Literacy og nye ideer til innovasjon for økt bærekraft.

Du kan lese mer om Futures Literacy og forskningen bak i den fritt tilgjengelige boken Transforming the Future: Anticipation in the 21st Century.

← tilbake til Om

Fremtenkt tilbyr tilpassede opplegg…

For næringslivet:

Konklusjonen min e at ej vil anbefale dinne metodikken på det varmaste. Kanskje spesielt viss en site fast på forretningsmodellen. Du kjeme garantert inn på tanka du ellers aldri hadde tenkt, og det e sunt både for dej sjøl, for haudet ditt og ka enn du drive med i livet. Woop!

For akademia:

Perfectly thought through program, using creativity and co-creation processes in an entertaining and very encouraging way, with perfect timing, perfect communication and leading to great results.

Deltaker, Futures of Aging

For borgermedvirkning:

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

For undervisning:

Tidligere erfaring med tverrfaglig prosjektarbeid viser at en god struktur har alt å si. Det gir fremtidsverkstedet oss.

Monica Langeland, Fyllingsdalen vgs

For videreutdanning:

Dette er første gang jeg går fra et kurs og allerede gleder meg til neste gang!

Lærer, Fyllingsdalen vgs

Ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn og Facebook.