en rekke tråder kommer sammen og danner et menneskehode

Fremtiden er et verktøy. Fremtenkt lærer deg å bruke det.

Fremtiden er et verktøy for innovasjon, samarbeid, undervisning og involvering.

Fremtenkt hjelper deg å utforske, utfordre og utvide hvilke muligheter du ser til å skape en bærekraftig fremtid.

Vi arrangerer verksteder, tilbyr kurs og holder foredrag for næringsliv, forvaltning, i utdanning og for frivilligheten.

Våre opplegg gir deg trening i fremtidskyndighet, slik at du blir mer kreativ i problemløsning og mer robust i møte med det uventede.


Nysgjerrig på det Fremtenkt driver med, men usikker på om det er noe for deg eller din organisasjon?

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så kan vi finne ut av det sammen!

Skriv en e-post eller fyll ut dette skjemaet — så tar vi kontakt med deg.

Fremtenkts metode i tre trinn

 1. Utforske hvilke muligheter dere ser og hvilke bilder dere har av fremtiden.
 2. Utfordre disse bildene gjennom å utforske andre, mulige fremtider.Til dette bruker vi «motscenarier». Et motscenario er en beskrivelse av en tenkt, mulig fremtid der vi setter noen av antagelsene deres ut av spill. Det vil påvirke problemforståelsen og løsningsforslagene deres.
 3. Utvide hva dere ser av muligheter i dag.
Les mer om metoden her →

Mer om metoden

1: Utforske

Hvilke muligheter ser dere i dag? Hvordan ser dere for dere fremtiden?

I første trinn hjelper vi dere å finne frem til de viktigste utfordringene og mulighetene dere ser, og å sette ord på hvilke antagelser dere gjør rundt mulighetene til å løse disse utfordringene og gripe disse mulighetene.

(Første trinn handler om å finne «veggene» i «boksen» dere tenker innenfor.)

2: Utfordre

Hvilke antagelser om fremtiden tar dere for gitt? Hva skjer når disse antagelsene endres?

I andre trinn skreddersyr vi ett eller flere motscenarier ut fra deres situasjonsforståelse. Et motscenario er en beskrivelse av en tenkt, mulig fremtid der vi setter noen av antagelsene deres ut av spill. Det vil påvirke problemforståelsen og løsningsforslagene deres.

(Vi gir dere en uvant boks å tenke innenfor.)

3: Utvide

Hvordan ser utfordringene deres ut i lys av disse alternative fremtidene? Hvilke nye muligheter ser dere for å løse dem?

I tredje trinn vender vi tilbake til nåtiden med et bredere spekter av mulige fremtider som vi bruker for å spisse forståelsen av hvilke utfordringer dere vil løse og hvilke muligheter dere har til å løse dem.

(Dere bruker denne erfaringen til stadig å utvide boksen dere tenker innenfor.)

Metodisk rammeverk

Fremtenkts metode er basert på en kombinasjon av ulike verktøy og rammeverk, blant annet fremtidsverksted, Futures Literacy Laboratory og Three Horizons.

Fremtidsverksted

Fremtidsverkstedet er utviklet av blant annet Robert Jungk, en pionér innen demokratisk fremtidstenkning.

Metoden legger opp til at alle som er berørt av en endring skal være med å gi form til den.

Dette kommer til uttrykk i en enkel struktur og et sett enkle regler for hvordan en organisasjon kan få frem mest mulig nyttig informasjon om hva som ikke fungerer i dag (kritikk), hva gruppen ønsker (utopi), og hvordan man sammen kan bringe nåtidssituasjonen nærmere den fremtiden man ønsker seg (virkeliggjøring).

Futures Literacy Laboratory

Futures Literacy Laboratory (FLL) er utviklet av Riel Miller, som ledet fremtidsarbeidet i UNESCO i flere tiår.

FLL er designet for å avdekke (reveal) og utfordre (reframe) vanetenkning, og utvide spekteret av muligheter man er oppmerksom på i nåtiden (reflect).

Samtidig får man trening i det UNESCO kaller Futures Literacy eller fremtidskyndighet: Den kritiske evnen til å forstå hvordan bilder av fremtiden former vår oppfatning av nåtiden, og kompetansen til å lage alternative fremtidsbilder som et verktøy for å utforske muligheter.

Three Horizons

Three Horizons er utviklet av Bill Sharpe.

Metoden er organisert rundt tre «horisonter»:

 1. Dagens dominante system (eks: fossil kraftproduksjon)
 2. Utfordrerne av dagens system (eks: vind- eller bioenergi)
 3. Fremtidens levelige system (eks: bærekraftig kraftproduksjon)

Hver av disse horisontene kan også ses som ulike perspektiver på dagens situasjon. Kjernen i metoden er å anerkjenne hva hver av disse perspektivene kan bidra med av innsikt i hvordan vi kan navigere overgangen fra et dominant system som ikke lengre er «fit for purpose» til et fremtidig, levelig system.


Oppsummert

Fremtenkts metode og rammeverkene den er basert på gir nyttige verktøy for organisasjoner til å navigere usikkerhet og planlegge for fremtider der endring er det eneste konstante.

Metoden kan brukes i et bredt utvalg sammenhenger, fra bedriftsstrategi og organisatorisk endring til utdanning, politikk og samfunnsutvikling.

Fremtenkt er et ideelt aksjeselskap. Vårt hovedmål er å bidra til en raskere omstilling til et bærekraftig samfunn. For å få til det tar vi initiativ til innovative prosjekter og blir med på forskning.

I tillegg leverer vi målrettede bidrag til personer og organisasjoner som ønsker å bli mer fremtenkte.

Idé-, strategi- eller medvirkningsverksted

Møte i ledergruppen, samling i prosjektet eller opplegg for medvirkning? Med Fremtenkt metode kommer dere lengre og får bedre ideer som dere kan jobbe videre med. Garantert.

[Vi har] fått kunnskap om hvordan vi kan planlegge enda lenger fremover - både for det forventede og uventede.

Torstein Skage, styreleder i Highsoft (LinkedIn)

Våre verksteder koster fra 30k til 100k, avhengig av omfang og innhold.

Offentlig eller ideell? Vi har rabatterte timepriser.

Interessert?

Skriv en e-post eller fyll ut dette skjemaet — så tar vi kontakt med deg.

Foredrag

Faglig påfyll? Nysgjerrig på fremtidstenkning? Fremtenkt holder korte, inspirerende foredrag og engasjerer tilhørerne med demonstrasjon av metoder for fremtidstenkning.

Etterutdanning for lærere og rådgivere

Dette er første gang jeg går fra et kurs og allerede gleder meg til neste gang!

Lærer, Fyllingsdalen vgs

Fremtenkt har utviklet et kurs som gir lærere trening i å lage tverrfaglige undervisningsopplegg inspirert av den kraftfulle metoden fremtidsverksted og kreative øvelser fra fremtidsforskning.

De nye læreplanene gir rammer for virkelig tverrfaglig undervisning i skolen ut fra temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

For få til dette i praksis er det behov for nye undervisningsformer som overskrider tradisjonelle faggrenser. Fremtidstenkning gir deg rammen og verktøyene du trenger.

Kurset er utviklet i dialog med lærere og elever ved Fyllingsdalen vgs, men egner seg også i ungdomsskolen.

Fremtenkt Ungdom: kurs for lærere

Innbyggerinvolvering

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

Fremtenkt åpner et nøytralt rom for borgermedvirkning for bærekraftig byutvikling.

Vi skaper dialog med innbyggere tidlig i planprosessen, og bidrar til økt eierskap, bedre løsninger og mindre konflikt.

Vi tar oss av rekruttering, fasilitering og sammenstilling av innspill.

Se eksempel på medvirkningsprotokoll her: Nytt torg og offentlige plasser i Åsane sentrum.

Interessert?

Skriv en e-post, finn en time for en uforpliktende prat eller fyll ut dette skjemaet — så tar vi kontakt med deg.

Hva skjer?

Nyheter

Fremtenkt i Warszawa

Ragnhild og Sveinung sammen med to elever, en lærer og ansatte i CASE hos CASE i Warszawa
Under oppholdet i Warszawa fikk vi blant annet snakke med to reflekterte elever (her i hvite skjorter) fra en lokal skole. Læreren deres og to ansatte i CASE var også med.

Siste uken i mai gjorde vi et unntak i regelen om ikke å fly på jobb. Målet for reisen var Warszawa og tenketanken CASE.

Over tre intense dager…

🕺 snakket vi med aktive eldre,
🤝 intervjuet engasjerte unge,
🔮 og holdt et Futures Literacy Laboratory for CASE-ansatte

…der vi forflyttet oss til 2040 for å undersøke hvordan samarbeid mellom unge og eldre kan se ut i fremtiden.

Vi er med dette godt i gang med vårt andre samarbeidsprosjekt med CASE – Centre for Social and Economic Research, som er en ledende tenketank på økonomiske og sosiale spørsmål i Sentral-Europa.

Prosjektet – Future For All – har som målsetning å skape nye samarbeid mellom unge og eldre i Polen.

Ved hjelp av ulike innovative verktøy skal CASE legge til rette for at unge og eldre sammen kan finne frem til løsninger på utfordringer de står overfor, som burde være gjenkjennelige også her i Norge: både unge og eldre rapporterer om økt ensomhet, nabolandet er i krig, det er politisk polarisering, og klimaendringer formørker fremtiden og truer med å forsterke generasjonsskillene.

Fremtenkts rolle i dette prosjektet er å gi innføring i fremtidstenkning og opplæring i fremtidsmetoder til ansatte i CASE, særlig Futures Literacy og Futures Literacy Laboratory-metoden. Planen er å avholde flere verksteder for unge, eldre og for blandede grupper utover høsten.

Vi skal også lage tre «motscenarier» til bruk i verksteder med unge og eldre, som skal bidra til å utfordre og utvide hvilke muligheter disse ser til å samarbeide med hverandre.

Scenariene skal også inngå i en håndbok som undervisere og aktivitetsledere kan bruke for å engasjere flere unge og eldre i denne type samarbeid.

Det kommer flere oppdateringer i prosjektet etter sommeren, så følg gjerne Fremtenkt på LinkedIn og/eller Facebook for å få oppdateringer.

Prosjektet er en del av BeForMe-programmet, finansiert gjennom EEA and Norway Grants.

FLiTaPE Nordic – project launch

FLITAPE logo with partner logos

Leading futures and education institutions launch project to promote Futures Literacy education in the Nordics.

Fremtenkt (🇳🇴), Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS 🇩🇰), Finland Futures Research Centre (FFRC 🇫🇮), NLA University college (🇳🇴) and VIA University college (🇩🇰) are happy to announce the launch of Futures Literacy in Teacher and Professional Education in the Nordics – a joint project between Nordic futures and teaching institutions, funded by Nordplus.

The FLiTaPE Nordic project will develop and test a training module aimed at future teachers and professionals, designed to provide them with the theoretical insight and practical skills they need to promote Futures Literacy among their students and colleagues.

The project has received a EUR 70 000 grant from the Nordplus Horizontal program, and will run from June 2024 through June 2025.

Futures Literacy as an essential skill

Coined by UNESCO, Futures Literacy denotes the capacity to understand how images of the future influence our perceptions of the present, and the ability to generate novel images of possible futures to explore alternative courses of action.

In the face of unprecedented global crises, Futures Literacy has emerged as an essential skill. The future of humankind hinges on the decisions we make today, and Futures Literacy allows us to challenge the dominant “business as usual” narratives, create alternative visions of the future, and discover new opportunities for action towards a truly sustainable society.

International research show that Futures Literacy education stimulates imagination, increases interdisciplinarity, and creates optimism, new perspectives, and new forms of agency. As yet, Futures Literacy oriented teaching is a novel phenomenon in the Nordics. This project aims to promote Futures Literacy education by joining the forces of three futures-oriented organisations and two University Colleges who are each leaders in their field in their respective countries.

Read more about the project and partners at the project web page flitape.org

Nordplus logo

Fremtenkt + Invest4Health

Fremtenkt presenterer for forskere i prosjektet Invest4Health på Eitri

23. mai holdt Fremtenkt foredrag for forskere i Horizon Europe-prosjektet Invest4Health.

Tema for foredraget var The future as a tool for involving people in your work og rammen rundt var et verksted om involvering av folk i forskning på forebygging av sykdom.

Verkstedet var i regi av NHH og ble avholdt på Eitri.

Vi snakket om hvordan vi bruker Fremtenkt metode for å utforske hvordan folk ser for seg fremtiden, utfordre antagelser de tar for gitt og som hindrer dem i å se alternative løsninger på problemene de opplever, og så bruke dette til å utvide hvilke veier de ser til målet.

Det er nyttig når man skal involvere folk i forskning fordi man får bedre svar på hva de som er berørt av forskningen faktisk ønsker seg av endringer, og bedre ideer til hvordan disse endringene kan oppnås.

Les mer om Invest4Health her.

Fremtenkt forskningsmedvirkning

Forrige uke hjalp vi Astrid Ouahyb Sundsbø (Høgskulen på Vestlandet) med å engasjere 70 flinke folk fra hele Vestland i refleksjon og diskusjon av NAVs Kvalifiseringsprogram (KVP).

Astrid avdekker viktige innsikter i hvordan lover, regler og intensjoner omsettes i konkrete handlinger når velferdsstaten møter kvinner som har kommet til Norge på flukt fra et annet land.

Les mer om forskningsprosjektet EQUALPART her: On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART)

Driver du med forskning, og lurer på om du skulle hatt med et par ekstra hoder og hender til å lage skikkelig god medvirkning? Ta kontakt med oss!

Fremtenkt i Svankevigå (Stavanger)

4. og 5. mai er Fremtenkt i Stavanger for å lede et verksted om bydelen Svankevigå.

Et historisk (utopisk) kart, en badedam og en bydel i endring gir rammene for et innbyggerinvolveringsprosjekt utenom det vanlige. Vi gleder oss!

Verkstedet er en del av EU-prosjektet New European Bauhaus, og oppdragsgiver er Universitetet i Stavanger (NEB-Star).

Les mer om NEB-Star her.

Fremtenkt forskningsmedvirkning

Forrige uke hjalp vi Astrid Ouahyb Sundsbø (Høgskulen på Vestlandet) med å engasjere 70 flinke folk fra hele Vestland i refleksjon og diskusjon av NAVs Kvalifiseringsprogram (KVP).

Astrid avdekker viktige innsikter i hvordan lover, regler og intensjoner omsettes i konkrete handlinger når velferdsstaten møter kvinner som har kommet til Norge på flukt fra et annet land.

Les mer om forskningsprosjektet EQUALPART her:On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART)

Driver du med forskning, og lurer på om du skulle hatt med et par ekstra hoder og hender til å lage skikkelig god medvirkning? Ta kontakt med oss!

Fremtenkt gir innspill til gründermeldingen

Fremtenkt snakket i dag til næringsminister Jan Christian Vestre om viktigheten av formålsdrevne selskaper og kritisk fremtidstenkning.

Anledningen var innspillsmøte til ny gründermelding, som ble avholdt på VIS - Vestlandets Innovasjonsselskap.

Formålsdrevne selskaper som selskapsform er viktig for å synliggjøre gründerskap som setter natur- og samfunnsnytte over profitt, og bidra til at flere i humaniora og samfunnsvitenskap vurderer muligheten for å ta kunnskapen sin ut i samfunnet gjennom å starte noe selv.

Kritisk fremtidstenkning er avgjørende for disse og andre gründere — folk som ikke bare skal finne konkrete løsninger på avgrensede problemer, men som skal se med kritisk blikk på rammene som disse problemene oppstår innenfor, og tørre å utfordre de antagelsene som disse systemene tar for gitt.

Sånn får vi flere gründere for et bedre samfunn.

1,5-gradersbyen – Bergen i 2050

I dag avholdt Fremtenkt verkstedet 1,5-gradersbyen – Bergen i 2050.

Det var fullt hus på Bergen Offentlige Bibliotek, og i løpet av to timer fikk vi høre hva deltakerne tror er sannsynlig, hva de ønsker seg, og, ikke minst, hva de ser for seg at fremtidens etater i Bergen kommune har av utfordringer og suksesshistorier.

Vi i Fremtenkt utfordret nemlig hver gruppe til å tenke innenfor rammene av en av seks ulike fremtidige etater:

 • Estetikketaten 🪄
 • Etat for etikk og logistikk 🥾 (med ansvar for klimaflyktninger og rettferdig fordeling)
 • Etat for ungdom og aldring🦉
 • Natur- og boligetaten 🏕️
 • Turbulensetaten🌀(med ansvar for utenriks og ekstremvær)
 • Etat for deling og degrowth 🤝📉

Og deltakerne kom opp med noen helt utrolige fremtidsfortellinger!

Etat for deling og degrowth presenterte for eksempel et forslag til Bystyret om å åpne opp den alternative, bærekraftige "bekkalokkøkonomien" til privat sektor – mer om det senere.

Vi har samlet inn alt materialet fra verkstedet, og skal utarbeide en rapport. Følg med her for å få vite når den publiseres!

Arrangementet var et samarbeid med Centre for Climate and Energy Transformation og en del av paraplyprogrammet under klimafestivalen Varmere Våtere Villere, som nå er i full gang.

Verkstedet er også en del av serien Fremtidens Bergen, som har blitt til takket være støtte fra Klimaetaten i Bergen kommune.

Fremtenkt hos HVL

Første mars er Fremtenkt invitert til HVL i Sogndal for å holde et verksted for studenter i faget Frå ung til vaksen.

Vi skal bruke en versjon av metoden vi utviklet sammen med Sosiologisk institutt og studenter fra sosiologi og sammenlignende politikk ved UiB i fjor høst. Les mer om den piloten her.

13.03: 1,5-gradersbyen – Bergen i 2050

Hvordan ser Bergen ut i 2050? Hva spiser vi? Hvordan reiser vi? Hvordan ser omgivelsene våre ut? Og hvordan har vi det?

🗓Når: 13. mars fra 13.00 – 15.00
📍Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek
👋Hvem: Alle som er interessert
✍️Påmelding: https://lenke.fremtenkt.no/fb2

13. mars inviterer Fremtenkt og CET (UiB) til et fremtidsverksted der vi sammen undersøker hvordan 1,5-gradersbyen Bergen kan se ut. Vi skal utforske og så utfordre hvordan vi ser for oss fremtidsbyen, slik at vi kan vende tilbake til nåtiden med en utvidet forståelse av hva som trengs og hvilke muligheter vi har til å få det til.

Gratis påmelding: https://lenke.fremtenkt.no/fb2

Vi anbefaler også alle interesserte å gå på CET-lunsjen fra 12:00-13:00, også det på biblioteket. Les mer om dette her: CET Lunch: Climate justice and action in cities.

Hvem passer arrangementet for?

Alle som er opptatt av bærekraftig byutvikling og mulighetene som ligger i målet om rettferdig klimaomstilling er velkommen til å delta, enten du er innbygger, utbygger, arkitekt, planlegger, politiker, forsker eller noe annet! Det kreves ingen forkunnskaper.

Verkstedet er støttet av Klima og miljøtilskudd Bergen kommune og en del av arrangementsrekken «Fremtidens Bergen».

Verkstedet vil foregå på norsk* og det blir arbeid i grupper.

*There will be live summaries in English and dedicated tables for those who are more comfortable discussing in English.

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere

Arrangementet finner sted i løpet av Klimafestivalen Varmere Våtere Villere og er en del av festivalens paraplyprogram. Klimafestivalen springer ut av ønsket om å gjøre klimadebatten mer tilgjengelig og engasjerende, ved å skape en uformell og sosial arena der man diskuterer alt fra de globale spørsmålene til de mindre hverdagslige handlingene.

Paraplyprogrammet til festivalen arrangeres på dagtid av en rekke ulike samarbeidspartnere. Spørsmål om dette arrangementet stilles direkte til oss. Se mer informasjon her: paraplyprogram.

31.01: Fremtenkt på etablerermesse

Det var stor entusiasme og engasjement i salen da utfordret deltakerne på etablerermessen til NAV og Entreprenerdy 30.1.24

Deltakerne fikk prøve seg på et fremtidsverksted (Jungk):

 • Kritikk: Hva gjøres ikke bra nok i samfunnet i dag? Snakk gjerne med personen du sitter ved siden av.
 • Utopi: Hvis dere får bestemme fritt: hvordan gjøres dette i 2034?
 • Virkeliggjøring: Hva kan dere gjøre i dag for å bringe oss dit? Kan dere lage en bedrift som gjør det bedre? Som bidrar til å løse ett eller flere av disse problemene? Hvordan?

Fremtidsverkstedet er et kraftfull verktøy når man skal finne ut hva man vil — enten det er å starte noe selv eller på andre måter bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Les mer om opplegget vårt her: Fremtenkt på etablerermesse.

18.01: Naturen i byen, byen i naturen

Den 18. januar arrangerer Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor en folkesamtale om spenningen mellom byutvikling og naturvern:

Er det mulig å bygge en grønn by som er god å leve i og samtidig gi mer plass til urørt natur? Eller må naturen fortsatt vike for flere hus og bedre veier?

Vi har fått med oss Bymiljøetaten i Bergen kommune, Naturvernforbundet i Hordaland og Asplan Viak til å holde korte innledninger, før vi som vanlig setter i gang samtaler rundt bordene.

For å sitere en tidligere deltaker:

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

Deltaker

Alle som befinner seg i Bergen den aktuelle dagen er hjertelig velkommen!

🗓Når: 18. januar fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Åsane kulturhus, Bergen
👋Hvem: Alle som er interessert

Les mer og meld deg på på nettsiden til prosjektet.

Empower Her

Fremtenkt deltar i samarbeidsprosjektet Empower Her, ledet av den polske tenketanken CASE.

Målet med prosjektet er kompetansebygging for fremtidens kvinnelige ledere fra Belarus, Ukraina og Polen.

Deltakerne får opplæring i bærekraftsledelse, og Fremtenkt bidrar med trening i Futures Literacy / fremtidskyndighet.

Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Logo Nordisk Ministerråd

Highsofts fremtider

18-19.10 gjennomførte Fremtenkt et verksted for ledergruppen i Highsoft AS.

Highsoft står bak Highcharts, en globalt markedsledende løsning for visualisering av alle typer data.

Vi var for anledningen samlet på historiske Kviknes Hotel i Balestrand, en kort båttur fra Highsofts hovedkvarter i Vik i Sogn.

Over to halve dager utforsket, utfordret og utvidet vi hvordan Highsoft ser for seg mulige fremtider for bedriften.

[V]i øvde oss på lage fremtidsscenarier. Det er vanskelig. Heldigvis hadde vi svært god hjelp av Fremtenkt som guidet oss. [Nå har vi] fått kunnskap om hvordan vi kan planlegge enda lenger fremover - både for det forventede og uventede.
—Torstein Skage, Styreleder i Highsoft (LinkedIn)

Interessert i et Fremtenkt-verksted på din arbeidsplass? Ta kontakt på post@fremtenkt.no eller LinkedIn.

Sosiologi + fremtidstenkning = økt sosial bærekraft?

Det skal vi finne ut av sammen med Sosiologisk institutt ved UiB!

Mandag 25. september tester vi ut en undervisningsmetode basert på Futures Literacy Laboratory (UNESCO) og Fremtidsverksted (Jungk).

Vi har fått med oss en gruppe engasjerte studenter til toppen av Ulriken. Sammen skal vi skue utover landskapet for å se etter muligheter for hvordan samfunnet vårt kan bli mer sosialt bærekraftig.

Piloten er første trinn i utviklingen av et nytt emne i sosial bærekraft. Målet med emnet er å koblet studenter, forskere og eksterne aktører i en kritisk og kreativ undersøkelse av hva sosial bærekraft egentlig er, og diskusjon og idéutvikling til hvordan dagens institusjoner og ordninger kan rigges for å skape et sosialt bærekraftig samfunn.

Interessert i å vite mer om prosjektet eller bidra til neste trinn? Ta kontakt med Fremtenkt på post@fremtenkt.no eller Sosiologisk institutt på post@sos.uib.no.

En scene for radikal innovasjon

Hvilken rolle spiller forestillingsevnen i møte med store samfunnsutfordringer?

Det er spørsmålet vi i Fremtenkt skal ta for oss i vårt bidrag til konferansen «En scene for radikal innovasjon» på Det Norske Teatret 14. september.

Det er KS' Partnerskap for radikal innovasjon (PRI) som står bak konferansen, som har undertittel «når det løsner i møte med de store samfunnsutfordringene".

Fremtenkt har gjennomført et første verksted sammen med KS PRI basert på metoden Futures Literacy Laboratory, der vi tok for oss de to overordnede temaene som PRI jobber med: demografiske endringer og ungt utenforskap. Vi ser frem til å fortelle mer om dette, og om hvordan forestillingsevnen kan hjelpe oss i møte med store samfunnsutfordringer.

I tillegg til oss får deltakerne møte blant annet Arvinn E. Gadgil, FN, Gro Herheim, Larvik kommune, Andre Støylen, Sparebankstiftelsen DNB, Emma Jensen Stenseth, Barne- og familiedepartementet, Gunnar Bovim, Forskningsrådet, Anders Folmer Buhelt, Akademiet for Social Innovasjon, Kirsten Viga Skretting, KS, Kristin Weidemann Wieland, KS, Gunn Marit Helgesen, KS, Monica Fossnes Petersson, KS,Morten Wolden, Trondheim kommune og Strategisk råd, Ingebjørg Harto, LUP og mange flere.

🗓Når: 14. september fra 13.00 – 18.00
📍Hvor: Det Norske Teateret, Oslo
👋Hvem: Alle som er interessert

Les mer og meld deg på hos KS

Futures Literacy på Arendalsuka

Arendal kommune fyller 300 år, og står overfor et nytt, grønt industrieventyr. Hvordan kan design, arkitektur og fremtidskyndighet hjelpe oss å planlegge for fremtiden?

Sammen med DOGA og Arendal kommune arrangerer Fremtenkt et seminar og verksted torsdag under årets Arendalsuka.

DOGA har i løpet av våren 2023 utarbeidet framsynsvisjoner for 2040 og pekt på hvilken rolle design og arkitektur kan ha for å nå dem.

Vi i Fremtenkt inviterer deltakerne til å utforske disse temaene ved hjelp av metoden Futures Literacy Laboratory og spørsmål som:

Hva ønsker vi at design og arkitektur skal bidra med i utviklingen av Arendal Øst? Hva er det sannsynlig at vi kan få til? Og hvordan kan arkitektur og design bidra i en fremtid som er radikalt annerledes enn det vi ser for oss i dag?

🗓Når: 17 august fra 14.00 – 15.30
📍Hvor: Kulturkammeret
👋Hvem: Alle som er interessert

Les mer på nettsidene til Arendalsuka.

Med fremtider mot fremtiden

I Morgenbladet 19. mai går Dag Mostuen Grytli i rette med teknologideterministene i Silicon Valley som på én og samme tid sier at Kunstig Intelligens er uunngåelig, at den kan ødelegge verden, og at vi må skynde oss å lage den. 🤖💥🌎

Grytli gjør rett i å rette søkelyset mot denne paradoksale livsanskuelsen, men alternativet han presenterer — mer vekt på skadene teknologien forvolder her og nå, mindre på hypotetiske fremtidsscenarier — er for svak medisin.

Mye av kraften i fremtidsfortellingene fra Silicon Valley ligger nettopp i at de er fortellinger om fremtiden. Den eneste effektive måten å møte disse fortellingene på er å lage alternative fremtidsbilder som vi heller kan styre etter.

Les hvorfor og hvordan i blogginnlegget her:

Med fremtider mot fremtiden – Fremtenkt Blogg

Nå også på trykk i Morgenbladet.

Fremtenkt på Christiekonferansen

Fremtenkt stilte ut på Christiekonferansen 2023.

Fremtenkt fortalte om Futures Literacy og inviterte deltakerne med på å lage bilder av Kunnskapsbyen Bergen 2050.

Les mer her.

FLL om sirkulær verdikjede for havbruk

I samarbeid med VIS ledet Fremtenkt mandag 20.03 et Futures Literacy Laboratory om hvordan en sirkulær verdikjede for havbruk ser ut i 2050.

Deltakerne var blant annet gründerbedrifter i Future Ocean Incubator.

Les mer på LinkedIn

Hvordan ser offentlige helsetjenester ut i 2050?

Torsdag 15.12 var Fremtenkt invitert til Strategisk IKT Helse Vest for å fortelle om fremtidskyndighet og demonstrere metoden Futures Literacy Laboratory.

Etter en kort innføring i hva som ligger i UNESCOs begrep om Futures Literacy – fremtidskyndighet på norsk – tok vi deltakerne gjennom en lynversjon av et FLL ut fra temaet Offentlig helsetjenester i 2050.

Selv om vi bare hadde 15 minutter på demonstrasjonen, kom deltakerne opp med en rekke tankevekkende innspill til hva de ønsker seg, hva de tror er sannsynlig, og hvordan offentlige helsetjenester ser ut i 2050 i et tenkt motscenario som utfordrer antagelsene våre om fremtiden.

Den beste tilbakemeldingen: «Jeg vil gjerne bli mer fremtidskyndig!»

Er du nysgjerrig på hva fremtidskyndighet er og hvordan du kan øve opp denne essensielle ferdigheten?

Les mer om Futures Literacy her, ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn.

Fremtenkt på Arendalsuka

Fremtenkt avholdt et hybrid Fremtidsverksted/Futures Literacy Laboratory sammen med Med Hjerte For Arendal, der vi spurte:

Hvordan kombinerer vi fagekspertenes formelle kompetanse med den uformelle hverdagsekspertisen til innbyggere og andre?

Samfunnsutvikling i dag krever avansert vitenskapelig og teknisk kompetanse. Da er det lett å tenke at fagekspertene vet best, og tilsidesette den ekspertisen som innbyggere og andre besitter i kraft av sine hverdagserfaringer. Hvordan kan vi bringe sammen og oversette mellom disse to formene for ekspertise for å gi en bedre, mer demokratisk samfunnsutvikling?

Dette verkstedet var også første gang vi kombinerer elementer fra Robert Jungk sitt opprinnelige Fremtidsverksted med den UNESCO-utviklede metoden Futures Literacy Laboratory (FLL). Målet er å koble det hverdagsnære aspektet av Fremtidsverkstedet med den kritiske fremtidstenkningen i FLL, for på den måten både å komme frem til nyttige innsikter i temaet, og øve opp fremtidskyndighet.

Les mer på nettsidene til Arendalsuka.

Takk til alle som var med!

Erfaringer med bruk av fremtiden i samfunnsinnovasjon

Den 10. mai snakket Fremtenkt på SPARK Social Innovation Educational Forum om våre erfaringer med bruk av fremtiden for å fremme samfunnsinnovasjon, og om hvordan universiteter og høyskoler kan bidra til at kunnskap, ideer og engasjement blant studenter, stipendiater og fast ansatte innenfor humaniora (og samfunnsvitenskap) i større grad enn i dag kommer samfunnet til gode.

Les mer her.

Fremtidskyndighet som nøkkel til mer engasjerte ansatte og mer innovative bedrifter

Kun 17 prosent av norske ansatte er engasjert i arbeidet sitt. Det kan vi gjøre noe med. I en artikkel i nyeste nummer av Forskningspolitikk foreslår Fremtenkt å ta i bruk metoder fra fremtidsstudier for å gjenoppdage arbeidsplassen som en arena for å skape positive forandringer i samfunnet.

Artikkelen og resten av nummeret kan leses i sin helhet her.

Prosjekter

Bærekraft

Bærekraft er rammen for alt vi i Fremtenkt gjør, og figurerer implisitt eller eksplisitt i alle foredrag og verksteder vi holder.

Vi har også erfaring med deltakende bærekraftskartlegging, som den vi ledet for NVL – Nordisk nettverk for voksnes læring (se rapporten her).

Nysgjerrig på hva koblingen av bærekraft og fremtidstenknig kan gi til bærekraftsarbeidet i din organisasjon? Ta kontakt på post@fremtenkt.no for en uforpliktende samtale.

Etterutdanning for lærere

Dette er første gang jeg går fra et kurs og allerede gleder meg til neste gang!

Lærer, Fyllingsdalen vgs

Fremtenkt har utviklet et kurs som gir lærere trening i å lage tverrfaglige undervisningsopplegg inspirert av den kraftfulle metoden fremtidsverksted og kreative øvelser fra fremtidsforskning.

De nye læreplanene gir rammer for virkelig tverrfaglig undervisning i skolen ut fra temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

For få til dette i praksis er det behov for nye undervisningsformer som overskrider tradisjonelle faggrenser. Fremtidstenkning gir deg rammen og verktøyene du trenger.

Kurset er utviklet i dialog med lærere og elever ved Fyllingsdalen vgs, men egner seg også i ungdomsskolen.

Fremtenkt Ungdom: kurs for lærere

Medvirkning

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

Fremtenkt åpner et nøytralt rom for borgermedvirkning for bærekraftig byutvikling.

Vi skaper dialog med innbyggere tidlig i planprosessen, og bidrar til økt eierskap, bedre løsninger og mindre konflikt.

Vi tar oss av rekruttering, fasilitering og sammenstilling av innspill.

Se eksempel på medvirkningsprotokoll her: Nytt torg og offentlige plasser i Åsane sentrum.

Fremtenkt etablering

Fremtenkt Etablering er en læringsmodul som gir vordende gründere trening i bruk av fremtiden til å forstå hvordan deres bedrift kan bidra til et bærekraftig samfunn.

Modulen er testet ut i to runder med KIME gründerprogram, et program for innvandrere som ønsker å lage sin egen arbeidsplass.

Fremtenkt kan nå tilby denne modulen til alle programmer for gründere.

Vi takker Vestland fylkeskommune for finansiell støtte til utviklingen, deltakerne i KIME og MIKS Ressurssenter for godt samarbeid.

Interessert i å ta i bruk modulen, eller nysgjerrig på å høre mer om Fremtenkt Etablering? Ta kontakt på post@fremtenkt.no

Bærekraftig byutvikling

For å lykkes med omstillingen til et bærekraftig samfunn, må alle som er berørt av utviklingen gis anledning til å være med på å utforme den.

Dette gjelder særlig i utviklingen av bærekraftige byer og steder, hvor tiltakene som skal til for å få ned utslipp og øke livskvalitet griper rett inn i hverdagen vår.

I 2020 etablerte Fremtenkt, i dialog med Bergen kommune, et prosjekt for å styrke lokaldemokratiet ved å utvikle nye former for borgermedvirkning.

Les mer om Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider her.

I 2024 planlegger vi å ta lærdommene herfra med inn i et større forskningsprosjekt sammen med NIFU, NORCE og UiB, med caser fra kommunene Oslo, Bergen og Arendal. Målet er å undersøke hvordan fremtidstenkning og deltakende byplanlegging kan bidra til en mer rettferdig klimaomstilling og et mer robust samfunn.

Fremtidstenkning i akademia

Vi tror det er store muligheter for at mer av kunnskapen og engasjementet ved universiteter og høyskoler kan komme samfunnet til gode.

Fremtidstenkning kan være et verktøy som lar studenter, forskere og undervisereidentifisere samfunnsutfordringer og kunnskapsbaserte tiltak som kan møte disse.

Som et første skritt har vi etablert et samarbeid med Sosiologisk institutt ved UiB om å teste ut vår metode i undervisning.

Se resultater fra piloten i protokollen, her.

Internasjonale samarbeid

Future For All

Fremtenkt deltar i samarbeidsprosjektet Future For All, ledet av den polske tenketanken CASE.

Målet med prosjektet er å få i stand flere og bedre samarbeid mellom yngre og eldre i Warszawa, hovedstaden i Polen.

Fremtenkts deltar i prosjektet som eksperter på fremtidstenkning og Futures Literacy. Vi gir trening til ansatte i CASE og bidrar med innhold til verksteder de skal arrangere for innbyggere i Warszawa.

Prosjektet er en del av BeForMe-programmet, finansiert gjennom EEA and Norway Grants.

Empower Her

Fremtenkt deltar i samarbeidsprosjektet Empower Her, ledet av den polske tenketanken CASE.

Målet med prosjektet er å kompetansebygging for fremtidens kvinnelige ledere fra Belarus, Ukraina og Polen.

Deltakerne får opplæring i bærekraftsledelse, og Fremtenkt bidrar med trening i Futures Literacy / fremtidskyndighet.

Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Logo Nordisk Ministerråd

CoLaYoCha

Fremtenkt deltar i samarbeidsprosjektet CoLaYoCha: Co-creation Lab for Young Changemakers, ledet av det østerrikske forskningssenteret ifz.

Målet med prosjektet er at elever i Bergen og Salzburg sammen og hver for seg skal utforske bærekraftsutfordringer i sine lokalmiljø, utvikle ideer til hva de selv kan gjøre med disse utfordringene, og prøve å implementere disse løsningene i praksis.

Prosjektet er finansiert av EU Erasmus+.

Logo CoLaYoCha
Delfinansiert av EU

Om

Litt mer om Fremtenkt og folkene bak

Hvorfor Fremtenkt?

Omstillingen til et bærekraftig samfunn vil innebære store endringer og berøre alle sider av alles liv.

Fremtenkt arbeider ut fra tanken om at disse endringene også åpner for å lage et samfunn som er langt bedre å leve i.

For å komme dit trenger vi nye, bærekraftige løsninger på en rekke problemer vi står overfor i dag.

Fremtiden er vårt verktøy for å få frem disse løsningene.

Fremtenkts metode utforsker, utfordrer og utvider hvordan vi forstår fremtiden og hvilke muligheter vi ser for å skape forandring i nåtiden.

Metoden trekker veksel på flere ulike rammeverk, blant annet fremtidsverksted (Jungk), Futures Literacy Laboratory (Miller) og Three Horizons (Sharpe).

Metoden kan brukes i alle sammenhenger, og vi er stadig på utkikk etter nye samarbeid og folk som kan ha nytte av dette verktøyet.

Hvem er Fremtenkt?

Fremtenkt er et ideelt AS med base i Bergen. Folkene bak er Ragnhild Nabben og Sveinung Sundfør Sivertsen.

portrett av Ragnhild Nabben

Ragnhild har MA i litteraturvitenskap fra NTNU og Sorbonne, og hun har studert ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Nå er hun medgründer og daglig leder i Fremtenkt.
ragnhild@fremtenkt.no

portrett av Sveinung Sundfør Sivertsen

Sveinung har PhD i filosofi. Han disputerte ved Universitetet i Bergen i 2019, og vant Mark Blaug Prize in Philosophy and Economics i 2018/2019. Sveinung har også BA i kjemi. Nå er han medgründer og filosof i Fremtenkt.
sveinung@fremtenkt.no

Fremtidskyndighet (Futures Literacy) handler om å bruke fremtiden for å oppdage nye muligheter i nåtiden.

Dette er en egenskap UNESCO, EU og internasjonale innovasjonsmiljøer anser som avgjørende for å navigere en stadig mer usikker verdenssituasjon og lykkes med det grønne skiftet:

Futures Literacy has become an essential skill in the context of the unprecedented crises we are confronting, and where we come to realise that the future of humankind will depend on the kind of decisions we take today. Using Foresight and Futures Literacy, we can question the current way we understand the world, move out from our comfort zone and expand our imagination.

Begrepet Futures Literacy – fremtidskyndighet – er utviklet av UNESCO.

Å være fremtidskyndig betyr å forstå hvordan bilder av fremtiden former oppfatninger av nåtiden, og å kunne bruke alternative fremtidsbilder som speil eller prismer for å oppdage andre aspekter av det som skjer rundt oss i dag. «Fremtiden» finnes ikke, men alle har forestillinger om hvordan den kan komme til å bli. Disse forestillingene former hvordan vi oppfatter nåtiden: De retter oppmerksomheten vår mot visse utviklingstrekk og handlingsmuligheter, og bort fra andre. Ved å sette ord på disse forestillingene kan vi bli klar over hvordan bildene vi har av fremtiden lager rammer for forståelsen vår. Hva tar vi for gitt når vi tenker på fremtiden? Og hva skjer hvis vi endrer disse antagelsene? Ved å endre våre antagelser om fremtiden kan vi lage nye forståelsesrammer, rammer som i sin tur kan la oss oppdage andre utviklingstrekk og muligheter for handling – altså kilder til innovasjon. Slik kan vi gradvis øve opp Futures Literacy – fremtidskyndighet.

UNESCO kaller fremtidskyndighet en essensiell ferdighet, og sidestiller det med for eksempel digitale ferdigheter. EU og andre fremhever fremtidskyndighet som viktig for å styrke demokratisk medborgerskap Politisk deltakelse handler om å bidra til å stake ut en kurs for fremtiden, både de kommende årene og på lengre sikt. Futures Literacy er en viktig egenskap i så måte, både for å øve opp evnen til å være kritisk til andres fremtidsbilder, og for å være i stand til å lage slik bilder selv. Les mer i EU-rapporten The Future of Government 2030+ og for å fremme radikal innovasjon for bærekraftig utvikling. «Based on our experiences in FLxDeep 2020, we see great potential for futures literacy to enable innovators to use futures to innovate the present with greater resilience, creativity, and effectiveness.» – Demystifying futures literacy, a key skill for climate innovation

Begrepet begynner også å få fotfeste i Norge, hvor Futures Literacy blant annet nevnes i stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. «Å se fremover er en praksis som fremmer innovasjon. OECD argumenterer for at de som vil lykkes med innovasjon i offentlig sektor klarer å se for seg og handle utfra diskusjoner og vurderinger om fremtiden. Å utvide hvorfor og hvordan man forstår fremtiden gir flere valg. Åpenhet og bredt samarbeid er avgjørende for gode fremsynsprosesser [...] Futures Literacy er en fremtidsmetode som blant annet UNESCO benytter. Å være future literate innebærer å møte fremtiden mer forberedt, og dermed ta en mer langsiktig og strategisk tilnærming. – En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse

Du kan lese mer om Futures Literacy og forskningen bak i den fritt tilgjengelige boken Transforming the Future: Anticipation in the 21st Century.

← tilbake til Om

Metoder

Fremtenkt benytter flere ulike metoder og verktøy når vi designer prosesser og fasiliterer verksteder.

To av de mest brukte metodene våre er fremtidsverkstedet og Futures Literacy Laboratory.

Fremtidsverkstedet er en metode for, som opphavsmannen Robert Jungk formulerte det, å vekke forestillingsevnen som motkraft mot resignasjon.

Arbeidet i verkstedet følger enkle, demokratiske regler, og oppretter slik et selvstyre i miniatyr, der deltakerne selv bestemmer innholdet.

Fremtidsverksteder har tre faser:

 1. Kritikk
  Hva er galt eller fungerer ikke slik det er i dag?
 2. Utopi
  Hvordan skulle du ønske at det var?
 3. Virkeliggjøring
  Hva kan du eller dere gjøre for å minske avstanden mellom hvordan det er og hvordan det burde være?

Hver av disse produserer et distinkt resultat:

 1. Ufiltrert kritikk
  av dagens situasjon.
 2. Fantasifulle bilder
  av hvor bra det kan bli.
 3. Realistiske planer
  for hvordan du skal realisere visjonene. Fra mandag av.

Verkstedene gir også praktisk trening i aktivt medborgerskap, og bidrar til å skape en mer fremtidskyndig befolkning som kan samarbeide om det grønne skiftet.

Futures Literacy Laboratory (FLL) er en metode utviklet av Riel Miller (UNESCO).

Metoden handler om å utfordre vanetenkning og utvide spekteret av muligheter man er oppmerksom på i nåtiden.

Samtidig får man trening i det UNESCO kaller Futures Literacy eller fremtidskyndighet: den kritiske evnen til å forstå hvordan bilder av fremtiden former vår oppfatning av nåtiden, og kompetansen til å lage alternative fremtidsbilder som et verktøy for å utforske muligheter.

Et typisk FLL består av tre faser:

 1. Utforske: Deltakerne blir bedt om å sette ord på hvordan de ser for seg emnet for verkstedet på et gitt tidspunkt i fremtiden, med vekt på hva man ønsker seg og hva man tror er realistisk.
 2. Utfordre: Deltakerne blir presentert for en beskrivelse av en mulig fremtid som utfordrer noen av deres grunnleggende antagelser om hvordan fremtiden kommer til å bli (et «motscenario").
 3. Utvide: Deltakerne bruker resultatene fra de to foregående fasene til å tenke over hvordan ulike fremtidsbilder former hvordan de oppfatter temaet for verkstedet, med vekt på å identifisere nye muligheter for handling.

Verkstedet kan eventuelt inkludere en fjerde fase eller etterarbeid der man lager strategier eller planer ut fra resultatene som har kommet frem i verkstedet:

 1. Konkretisere: Deltakerne identifiserer noen særlig viktige innsikter og planlegger hvordan disse skal følges opp i det videre arbeidet.

En avgjørende del av Fremtenkts arbeid når vi designer og fasiliterer verksteder basert på FLL, er utformingen av et «motscenario» som utfordrer deltakernes antagelser om fremtiden.

Motscenariet er en beskrivelse av en tenkt, mulig fremtid som hverken er ønskelig eller sannsynlig, men der noe av det vi vanligvis tar for gitt når vi tenker på fremtiden er tatt ut eller endret.

Dette gir deg trening i å lage nye antagelser om hvordan det du er opptatt av vil se ut i fremtiden, også hvis fremtiden blir radikalt annerledes enn vi tror.

Sagt med en velkjent metafor: utforske handler om å finne veggene i boksen vi tenker innenfor når vi vanligvis tenker på fremtiden, utfordre gir deg en kunstig boks å tenke innenfor på siden av dette, og utvide bruker erfaringene fra disse to fasene til, ja, å utvide boksen du tenker innenfor.

← tilbake til Om

Hva vi kan gjøre for deg

Fremtiden er et verktøy. Fremtenkts skreddersydde opplegg lærer deg å bruke det – til innovasjon, samarbeid, undervisning og involvering.

Vi tilbyr verksteder, arrangerer kurs og holder foredrag for næringsliv, forvaltning, utdanning og frivilligheten. Les mer om hvert tilbud under.

Strategiverksted

Fra 2 timer til 2 dager – vi skreddersyr et opplegg for dine behov basert på vår fremtidsmetode.

Tilbudet har tre moduler:

 1. Innsiktsfase for å få innblikk i organisasjonen.
 2. Fasilitering av verksted som utforsker, utfordrer og utvider hva dere ser av utfordringer og muligheter.
 3. Sluttrapport med fremtidsscenarier skreddersydd til deres situasjon.

Pris: 50-150k.

For akademia:

Perfectly thought through program, using creativity and co-creation processes in an entertaining and very encouraging way, with perfect timing, perfect communication and leading to great results.

Deltaker, Futures of Aging

For borgermedvirkning:

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

For undervisning:

Tidligere erfaring med tverrfaglig prosjektarbeid viser at en god struktur har alt å si. Det gir fremtidsverkstedet oss.

Monica Langeland, Fyllingsdalen vgs

For videreutdanning:

Dette er første gang jeg går fra et kurs og allerede gleder meg til neste gang!

Lærer, Fyllingsdalen vgs

Ta kontakt på post@fremtenkt.no eller finn oss på LinkedIn og Facebook.

404

Denne siden finnes ikke (lengre).

← tilbake til forsiden